Development mode

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – Algemeen

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen, prestaties en offertes. Ze gelden voor alle toekomstige zakelijke verhoudingen tussen Thonet GmbH (hierna: Thonet) en de Koper, ook indien ze niet nogmaals uitdrukkelijk zijn overeengekomen. De Algemene Voorwaarden worden beschouwd als zijnde aanvaard uiterlijk op het moment dat de goederen of de prestatie wordt afgenomen. Orders of orderbevestigingen door de Koper onder verwijzing naar zijn eigen Algemene Voorwaarden en/of Inkoopvoorwaarden zijn niet van toepassing. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden van Thonet zijn slechts van toepassing ingeval deze schriftelijk door Thonet zijn aanvaard. Alle offertes zijn vrijblijvend en niet-bindend. Verklaringen van oplevering en orders zijn voor Thonet slechts bindend, voor zover deze schriftelijk zijn bevestigd of door toezending van de goederen zijn uitgevoerd. Dit geldt eveneens voor aanvullingen, afspraken en bijkomende afspraken. Tekeningen, afbeeldingen, maten, gewichten en overige gegevens met betrekking tot de prestatie zijn slechts bindend, indien deze door Thonet uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Wijziging van de clausule over de schriftelijke vormvereiste dient schriftelijk te geschieden.


Artikel 2 – Prijzen

Tenzij anders overeengekomen gelden de op het tijdstip van levering in de prijslijst vermelde prijzen af fabriek of af magazijn. De prijzen zijn inclusief de in de prijslijst vermelde btw. Artikel 3 – Risico-overdracht, verzending, transport

1. Thonet bepaalt de wijze waarop en de route waarlangs de goederen vervoerd worden. De levering vindt uitsluitend plaats aan het magazijn van de Koper.

2. De risico-overdracht aan de Koper vindt – ook bij franco levering of levering franco huis – plaats op het moment dat de goederen zijn overgedragen aan de bij het transport betrokken persoon of het magazijn van Thonet met het oog op verzending hebben verlaten.

3. De verzending geschiedt tot aan een vastgesteld bedrag voor rekening van de Koper. De goederen zijn niet verzekerd. Op verzoek van de Koper wordt op diens kosten een schadeverzekering afgesloten.


Artikel 4 – Eigendomsvoorbehoud

1. De geleverde goederen blijven eigendom van Thonet totdat de Koper aan al zijn verplichtingen ter zake van de door hem geplaatste order heeft voldaan, ook indien het deel van de koopsom dat als bevoorrechte vordering is aangemerkt is voldaan. Bij een lopende factuur geldt het eigendomsvoorbehoud tevens als vorm van zekerheid voor de betaling van uitstaande vorderingen.

2. De Koper is in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen weder te verkopen; verpanding of een pandrecht is echter niet toegestaan. Ingeval de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen op krediet worden wederverkocht, is de Koper gehouden de rechten van Thonet te garanderen en in het bijzonder de eigendomsverhoudingen van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen duidelijk te maken.

3. De Koper heeft het recht de geleverde goederen in opdracht van Thonet te verwerken (natrekking); Thonet blijft eigenaar van het door natrekking ontstane goed dat voor de duur van de voorbehouden eigendom de aanspraken van Thonet conform artikel 1 zeker stelt. Bij natrekking van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen met andere, Thonet niet in eigendom toebehorende goederen verwerft Thonet mede-eigendom op de nieuwe zaak voor een evenredig deel van de waarde van het onder eigendomsvoorbehoud geleverde goed. Thonet is echter niet aansprakelijk voor gebreken die ontstaan in het kader van natrekking van onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen. De waarde van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen komt overeen met de door Thonet berekende factuurwaarde. Indien de Koper conform artikel 947, lid 2 van het Duits burgerlijk wetboek het volledig eigendom verwerft, bestaat overeenstemming over het feit dat de Koper Thonet mede-eigendom op de zaak verleent voor een evenredig deel van de waarde van het door natrekking, vermenging of zaaksvorming ontstane goed en dit kosteloos voor de duur van de voorbehouden eigendom voor Thonet bewaart.

4. Ingeval van wederverkoop in het kader van de normale bedrijfsuitvoering worden de vorderingen van de Koper jegens zijn afnemer en ingeval van wederverkoop op krediet worden de rechten en aanspraken ter zake van het eigendomsvoorbehoud jegens zijn afnemer nu al door de Koper aan Thonet overgedragen en wel ongeacht een wederverkoop aan een of meerdere afnemers. De overdracht van de vordering beperkt zich tot de hoogte van de vordering van Thonet ter zake van de levering van de wederverkochte goederen. Thonet aanvaardt de overdracht. Ingeval de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen tegelijk met andere goederen worden verkocht, ongeacht een eventuele natrekking, vermenging of zaaksvorming, is de voornoemde voorafgaande overdracht slechts van toepassing op de waarde van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen die tegelijk met de andere goederen zijn wederverkocht. Thonet verplicht zich de haar op grond van de vorenstaande bepalingen toekomende zekerheidstellingen op verzoek vrij te geven indien de waarde ervan 20% hoger is dan de zeker te stellen vordering.

5. De Koper is gemachtigd de in het kader van de wederverkoop overgedragen vorderingen te innen; de invorderingsbevoegdheid van Thonet blijft onverminderd van kracht. Indien in het kader van een faillissementsprocedure de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen contant worden verkocht, is de Koper gehouden de opbrengst onmiddellijk aan Thonet af te dragen. Dit geldt eveneens voor bedragen die de wederverkoper ten behoeve van Thonet op overgedragen vorderingen van zijn afnemer ontvangt. Op verzoek van Thonet is de Koper gehouden Thonet te informeren over schuldeisers aan wie vorderingen zijn overgedragen en schuldeisers over de overdracht in kennis te stellen. Voor het overige is de Koper verplicht: - onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen voldoende te verzekeren tegen brand en schade als gevolg van inbraak, diefstal en lekkage. Verzekeringsaanspraken worden op het moment van ontstaan overgedragen ter hoogte van de waarde van de aanspraken van Thonet die voortvloeien uit de levering van de goederen; - Thonet onmiddellijk in kennis te stellen indien derden gedwongen executie uitoefenen ter zake van onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen of vooraf overgedragen vorderingen en Thonet alle voor een interventie relevante documenten ter beschikking te stellen; eventuele kosten van interventie komen voor rekening van de Koper; - op verzoek Thonet of haar zaakgelastigde toegang te verlenen tot de opslagplaats van de goederen.

6. Gedurende de faillissementsprocedure is het eigendomsvoorbehoud van toepassing op alle tot de inboedel behorende of zich in de inboedel bevindende, door Thonet geleverde, ook reeds door de Koper betaalde goederen totdat alle vorderingen van Thonet zijn voldaan. Indien de Koper zijn betalingsverplichtingen niet nakomt alvorens hij alle door Thonet geleverde goederen heeft betaald, heeft Thonet volgens artikel 47 en 48 van de Duitse faillisementswet het recht om deze goederen uit te sluiten dan wel een tegenprestatie verlangen.

 

Download Algemene Voorwaarden (PDF)